GLOBALT NETTVERK FOR SOSIAL TREGRENING
Dets natur, oppgaver og organisatoriske aspekter

KONSENSDOKUMENT

Juli 2002

1. INNLEDNING

Vi er konfrontert med dyptgripende utfordringer når vi nå går inn i det 21. århundre. Det er mange aspekter ved verdenssituasjonen som trenger oppmerksomhet og som det haster å gjøre noe med. Blant de fremste av disse, er utfordringene knyttet til elitens økonomiske globalisering, svekkelsen av nasjonalstaten og sammenstøt mellom sivilisasjoner, slik vi så det dramatisert i hendelsen den 11.september 2001. Alt dette skjer samtidig med en oppblussing av amerikansk dominanse rundt om på kloden. Disse fire drivkreftene påvirker i stor grad retningen på verdensutviklingen, inkludert massiv økologisk ødeleggelse og sosial og åndelig utarming av milliarder av mennesker. Disse økonomiske, politiske og kulturelle, sosiale, økologiske, menneskelige og åndelige aspekter ved verdenssituasjonen har ført og fører til uorden og kaos. Milliarder av mennesker er berørt og jordens fremtid henger på mange måter i en tynn tråd.

I september 2000 møttes mennesker fra flere land i New York for å undersøke mulighetene for å danne et globalt nettverk som kunne gi et konstruktivt bidrag i å rette søkelyset mot disse globale utfordringene med bærekraftig utvikling og sosial tregrening som innfalsvinkel. De kom sammen og kalte seg The Global Network for Social Threefolding (GlobeNet3 eller GN3). De deltok aktivt i debatter og diskusjoner i Forum 2000, som foregikk parallelt med FNs Millenniums-toppmøte.

De gikk inn for en gjennomgripende bærekraftig utvikling som omfatter økologiske, økonomiske, politiske, kulturelle, sosiale, menneskelige og åndelige aspekter. De fremhevet også sosial tregrening i denne sammenhengen, både med tanke på det sivile samfunns motstand mot totalitære tendenser i stat og marked, eller i andre sammenhenger med tanke på sivilsamfunnets kritiske engasjement for å løse sosiale problemer sammen med myndigheter og næringsliv i en atmosfære av prinsippfast samarbeid og gjensidig respekt. Basis for begge disse muligheter, motstand eller samarbeid, er framveksten av det sivile samfunn som en tredje global kraft i tillegg til stat og marked, slik at disse tre blir de sentrale kreftene som former globaliseringen. De distribuerte også undervisningsmateriell og en bok om globalisering, det sivile samfunn og sosial tregrening som ble en bestselger på Forum 2000.

Den vellykkede tilstedeværelsen på Forum 2000 oppmuntret deltakerne til å utvide sine aktiviteter og initiativer til andre deler av verden. Året 2001 benyttet de hovedsakelig til å organisere seminarer, arbeidsgrupper, forelesninger og konferanser i ulike deler av verden for å stimulere til diskusjon om sosial tregrening og gjennomgripende bærekraftig utvikling.

På grunn av fortsatt entusiastisk respons, bestemte initiativtagerne til GlobeNet3 å holde en global rådslagning om nettverkets natur, fremtidige retning og organisatoriske form, for å styrke nettverket videre og å forberede en mer intensiv og offentlig tilstedeværelse i lokale, nasjonale og internasjonale saker.

Derfor ble det fra desember 2001 til juni 2002 holdt en global rådslagning om GlobeNet3s natur, retning og organisatoriske form. Etter to runder med rådføring, ble deltakerne enige i de fleste punktene som var lagt fram i et diskusjonsdokument som var utformet for rådslagningen. Fra 17.-19. juni samme år møttes tjueto (22) personer, som representerte 12 geografiske noder i 11 land og tre tematiske noder i Stuttgart i Tyskland, for å løse de få gjenstående spørsmålen i diskusjonsdokumentet.

Det foreliggende dokument protokollerer i detalj den fulle enighet som er oppnådd gjennom den syv måneder lange prosessen av global rådslagning mellom medlemmer av GlobeNet3 angående nettverkets natur, oppgaver og organisatoriske aspekter. Dette dokumentet er det nåværende og fremtidige grunnlag for alle aktiviteter i GlobeNet3.

2. VISJONER

GlobeNet3 ser for seg en verden i det andre tiår av dette århundre, der mennesker i stadig større grad arbeider for å realisere sine fulle menneskelige og åndelige potensialer. Samtidig vil de, ut fra disse styrkede potensialene, omforme samfunnet, slik at tre autonome samfunnsområder bestående av marked, rettsliv og kultur, gjennom deres respektive nøkkelinstitusjoner (næringslivet, staten og det sivile samfunn) samhandler harmonisk og bistår hverandre gjensidig i felles innsats for å oppnå en gjennomgripende bærekraftig utvikling, spesielt med hensyn til utrydding av fattigdom, på lokalt, nasjonalt og globalt nivå.

3. OPPGAVER

GN3s oppgaver som et kulturelt nettverk er å:

 • skape forståelse for globaliseringsprosessen som en dyp åndelig, sosial og økologisk utfordring til menneskeheten og vår jord, og i denne sammenheng å fremme sosial tregrening, inkludert en spirituell forståelse av den sosiale dynamikk som ligger til grunn - som en egnet respons på elite-globalisering og for å skape muligheter for en gjennomgripende bærekraftig utvikling i ulike deler av verden.

 • oppmuntre til, og fordype betydningen av hvert enkelt individ og det sivile samfunn som motvekt til /eller kreativ kraft for sosial forvandling, og i denne sammenheng understreke betydningen av en bevisst indre vei til åndelig utvikling - som grunnlag for strategisk, balansert og effektiv sosial aktivisme.

 • utvikle, hjelpe fram og/eller støtte opp om eksempler på god praksis i bærekraftig utvikling og sosiale tregreningspartnerskap mellom næringslivet, staten og det sivile samfunn, der det er mulig.

 • knytte kontakt til individer, institusjoner og nettverk som også ønsker å fremme tregrening.

 • utvikle et kunnskapsrikt, horisontalt, løselig, sammenhengende og finansielt stabilt nettverk, sammensatt av dyktige partnere, for å nå de visjoner og oppgaver GlobeNet3 har satt seg.

Visjonen og oppgavene utgjør sentrale elementer i identiteten til GlobeNet3. Men som et kulturelt nettverk, har identiteten til GlobeNet3 flere dimensjoner.

Den har et ytre aspekt som kommer til uttrykk ved å engasjere seg i verden gjennom sosial tregrening. Dette utgjør GN3s grunnleggende betydning og bidrag i verden. I tillegg har det også en indre dimensjon, som har sammenheng med en bevisst vei til åndelig selvutvikling som et grunnlag for å skape nye sosiale former. GN3s identitet har også et organisatorisk aspekt. Dette har å gjøre med medlemmenes indre kapasiteter og deres gjensidige relasjoner, som trenger å bli styrket videre slik at de vil være i stand til å utføre de sosiale oppgavene på en effektiv måte. I tillegg søker GN3 ved eget eksempel, og gjennom sine organisatoriske former og prosesser, å vise hva som trenges av nye organisasjonsformer i en tid med større individuelt ansvar for jordens skjebne.


4. MÅL, STRATEGIER, PROGRAM OG TIDSSKJEMA

I løpet av det som gjenstår av 2002, samt i 2003 og 2004 vil GN3 fokusere på følgende mål, programmer og aktiviteter på globalt nivå:

 • Utvikle GN3 innen slutten av 2002 til et globalt nettverk med aktive geografiske og tematiske noder, et godt sekretariat med websted, et program for kapasitetsbygging, effektivt utdanningsmateriell og adekvat administrativ og finansiell støtte.

 • Aktivere GN3s Arbeidsgruppe som er sammensatt av representanter fra nodene, innen utgangen av juni 2002, for å ta fatt i presserende oppgaver på det globale plan og hjelpe til å sikre at de tematiske og geografiske nodene gjensidig støtter hverandre og GN3s arbeid som et hele på globalt nivå.

 • Delta som et globalt nettverk på World Social Forum i Porto Alegre i Brasil i 2003, sammenkalle til det første globale møtet med alle medlemmer av GN3 på World Social Forum i Brasil, og benytte de emner som utkrystalliseres under forberedelsene til vårt engasjement, som et samlende tema for GN3 i 2002 og 2003.

 • Hjelpe til å organisere strategiske arrangementer, inkludert konferanser i USA, Europa, Midtøsten og Asia i 2003 og 2004 som vil være rettet mot utfordringene fra elite-globaliseringen og vil fremme gjennomgripende bærekraftig utvikling og sosial tregrening som en betydelig respons på disse utfordringene.

 • Tilstrebe et nyskapende utdannings- og treningsprogram innen 2003, som vil gjøre det mulig for folk å gripe ideer om tregrening, ikke som abstraksjoner, men som en ny form for fruktbar og kreativ sosial følelse.

 • Dokumentere eksempler på god praksis for gjennomgripende bærekraftig utvikling og sosial tregrening i ulike deler av verden innen 2004.

 • Danne nettverk med andre som ønsker å fremme gjennomgripende bærekraftig utvikling og sosial tregrening fra 2002 til 2004.

 • Distribuere GN3s undervisningsmateriell på en mer intensivert, nyskapende og strategisk måte fra og med 2002.

GN3s Arbeidsgruppe (GN3WG) som danner den globale kjernen, med representanter fra de geografiske og tematiske nodene kan, dersom de ser det nødvendig, tilføye nye mål, programmer og aktiviteter. I tillegg vil medlemmene av geografiske og tematiske noder i GlobeNet3, etter eget initiativ utvikle og forfølge mål, programmer og aktiviteter som de mener vil fremme deres egne geografiske og tematiske prioriteringer samtidig som de fremmer GN3s visjoner og oppgaver. De kan også initiere andre felles initiativer i sitt eget miljø, dersom de ser dette nødvendig og ønskelig.


5. GN3 SOM ET HORISONTALT NETTVERK

GN3 er et løselig, horisontalt, men interaktivt globalt nettverk, aktivert av geografiske og tematiske knutepunkter, her kalt noder. GlobeNet3 består av ulike typer av initiativsentre (noder) forbundet med hverandre på en horisontal, ikke-hierarkisk måte. Geografiske og tematiske noder eller sentre dannes på en organisk måte i ulike deler av verden der aktive individer som engasjerer seg i ideen om gjennomgripende bærekraftig utvikling gjennom sosial tregrening finnes og møtes.

Geografiske noder eller aktivitetssentre er de som oppstår i byer, land eller ut fra andre geografiske forhold. Tematiske noder eller aktivitetssentre er de som oppstår på grunn av spesielle funksjoner det er behov for å få dekket for nettverket som helhet. Tematiske noder i GlobeNet3 omfatter blant annet det globale sekretariatet som er ansvarlig for kommunikasjon, forskningsnoden, et nettverket for lærere, forskere og forfattere på sosial tregrening og gjennomgripende bærekraftig utvikling, samt utdanningsnoden som skal oppmuntre til ulike former for trenings- og utdanningsinitiativer innen nettverket.

Hver node er både et spesialisert senter for henholdsvis geografiske og/eller tematiske oppgaver og samtidig en periferi for de andre nodene. Enhver node eller senter kan ta initiativer i forbindelse med deres egne autonome programmer og aktiviteter. På denne måten kan det tas raske avgjørelser, og aksjoner kan settes i gang av en node eller et senter, samtidig som medlemmene kan være fullt vitende om hva som skjer i deres periferi.

GlobeNet3 er en form for nettverk som optimaliserer nodenes initiativ, samtidig som disse bevisst harmoniserer sine gjøremål med visjonene, oppgavene, målsettingene og strategiene til det globale nettverket. Den raske kommunikasjonen som er mulig på grunn av bl.a. Internet og World Wide Web, bidrar til at den enkelte bærer med seg helheten i nettverket i sin bevissthet når han eller hun gjennomfører aktiviteter i den enkelte node eller senter.

GlobeNet3 søker å utvikle en form for nettverk der økt initiativ og ansvar for nettverkets ulike oppgaver deles av GlobeNet3s medlemmer. Dette er begrunnelsen for at en node samtidig er et senter og en periferi avhengig av geografiske og tematiske hensyn. På denne måten kan alle slags forskjellige ansvarsområder og aktiviteter oppstå og formes uten å bli tynget ned av byråkratiske prosedyrer. GlobeNet3 bestreber seg på å oppnå en balanse mellom en for løs og en for rigid form, mellom autonomi og fellesskap, mellom nyskapning og det forutgående, mellom initiativ og sosial sammenheng.

Et horisontalt nettverk har muligheten til å favne et mangfold av forskjelligartede noder. GN3 er et nettverk basert på initiativ. GN3 søker å være et nettverk som vokser på basis av en ekte dialog og menneskelige relasjoner rundt spørsmålet om gjennomgripende bærekraftig utvikling og sosial tregrening.

For å støtte denne prosessen planlegger GlobeNet3 en kontinuerlig kapasitetsbygging i forhold til partnere, en kapasitetsbygging som etterhvert kan muliggjøre gjensidig læring og trening. Kapasiteten utvikles kontinuerlig og partnerne lærer av hverandre. God elektronisk kommunikasjon i tillegg til møter ansikt til ansikt, viderefører denne prosessen.

GN3 har holdt sine nettverksregler til et minimum og ønsker ikke å bli heftet med for mye struktur. I stedet er det ønskelig å opprettholde levende relasjoner medlemmene imellom. Det minimale sett av regler sikrer fleksibilitet og oppmuntrer til økt initiativ hos medlemmene. Reglene for det horisontale nettverket finnes i avsnittene om identitet, medlemskap, lederskap, beslutningsprosess, koordinering, forvaltning og finansiering.


6. GN3s IDENTITET

Et nettverks identitet er svært viktig. Det er ideenes styrke som bringer medlemmene sammen. Alle medlemmer etablerer et fritt forhold til ideene som utgjør en sentral del av identiteten. Denne identiteten, som en integrerende kraft, gjennomsyrer og påvirker alle sider ved nettverket, inkludert medlemskapsprosessen i GlobeNet3. Det er derfor viktig for medlemmer og andre som ønsker å knytte seg til GN3 å ha et bevisst forhold til GN3s nettverksidentitet. Gjennom denne kan man fritt beslutte om man ønsker å utvikle et forhold til og en dialog med GN3 eller ikke.

GN3s identitet omfatter visjonen og oppgavene så vel som ideene om sosial tregrening og gjennomgripende bærekraftig utvikling, slik de fremstår i GN3s bok: Shaping Globalisation: Civil Society, Cultural Power and Threeefolding, spesielt kapittel 1. Alle nåværende tematiske og geografiske noder i GN3 oppsto som et resultat av deres befatning med denne boken. GN3 forventer imidlertid at nye dimensjoner av identitet vil dukke opp i fremtiden.7. MEDLEMSKAP OG ANDRE FORMER FOR TILKNYTNING TIL GN3

GN3 har fire former for tilknytning for dem som kan være interessert i GN3s arbeid.

 • Medlemmer

 • Partnere

 • Allierte

 • Venner

Medlemmer
Medlemskap er den sterkeste formen for involvering og tilknytning til GlobeNet3. Det innebærer rettigheter og ansvar i forhold til GN3 som et nettverk.

Medlemskap i GlobeNet3 skjer ved at noder, enten de er geografiske eller tematiske, blir medlemmer. Det skjer ikke på individuelt nivå. Imidlertid kan individer danne eller bli med i eksisterende geografiske eller tematiske noder. Det er mulig å være medlem av flere tematiske og geografiske noder samtidig, dersom det er hensiktsmessig.

Hva er ideen bak nodalt medlemskap i GN3? Essensen av sosial tregrening er at individer møtes på et fritt grunnlag for sammen å identifisere de oppgaver det er behov for å ta fatt i i samfunnet. Tregrening er hovedsakelig arbeid i samarbeid med andre. Individene forventes å gjøre et individuelt arbeid (inkludert studier og indre utvikling) i form av forberedelser til gruppearbeid, eller assosiativt arbeid på forskjellige nivåer innen GlobeNet3. Disse kriterier vil gjøre interesserte oppmerksomme på at samhandling er en viktig faktor for å fremme sosial tregrening.

Korrekt forstått er dette kriteriet for medlemskap i harmoni med visjonen og oppgavene til GN3, som understreker betydningen av å etterstrebe både indre/spirituelle og sosiale aspekter i tregreningsarbeidet, som en måte å oppnå gjennomgripende bærekraftig utvikling. Godt engasjement i verden kan bare skje med indre forberedelse. Og indre utvikling er bare meningsfullt innenfor en større sammenheng som omfatter et sosialt engasjement for menneskeheten og verden forøvrig.

Geografiske og tematiske noder har maksimal frihet til å definere sine egne organisasjonsformer, inkludert medlemskap, så lenge disse ikke er i strid med GlobeNet3s identitet. De kan også initiere programmer og prosjekter som er relevante for dem, uten å måtte søke om godkjenning fra noen sentral autoritet. På det praktiske plan vil nodalt medlemskap forenkle bl.a. beslutnings- og koordineringsprosesser innen GlobeNet 3 uten å frata individene muligheten til å være involvert på en eller annet måte.

Nodemedlemmenes rettigheter er som følger:

 • Ha tilgang til og delta i GN3s interne og eksterne arrangementer.

 • Delta i GN3s beslutningsprosesser.

 • Gjennomføre programmer og prosjekter i tillegg til dem som er fastsatt innenfor GN3, så lenge disse er i overensstemmelse med GN3s nettverksidentitet.

 • Formulere egne nodale organisasjonsformer, inkludert betingelser for medlemskap og beslutningsprosesser, så lenge disse opprettholder GN3s nettverksidentitet.

Nodemedlemmenes ansvar er som følger:

 • Forsikre at aktivitetene i deres node og fra dennes medlemmer er i overensstemmelse med GlobeNet3s identitet.

 • Aktivt fremme visjon, oppgaver, mål og programmer for GlobeNet3.

 • Fortsette prosessen med selvutvikling i samband med sosial tregrening og gjennomgripende bærekraftig utvikling slik det forstås av GN3.

 • Søke samarbeid med ulike individer og/eller grupper, enten som medlemmer, partnere, allierte og/eller venner, for å fremme omfattende bærekraftig utvikling gjennom sosial tregrening

 • Støtte den spirituelle utvikling til hvert individ involvert i nodeaktiviteter.

GN3s kriterier for medlemskap er som følger:

 • En gruppe, bestående av minimum 3 personer, som ønsker å arbeide som en geografisk eller tematisk node innen GN3.

 • Bekrefte tydelig og skriftlig at det er nodens hensikt å rette sitt arbeid etter GN3s identitet som forstått ovenfor.

 • Som gruppe å ha organisert minst en aktivitet på vegne av GN3 eller det GN3 anser som sine oppgaver eller mål, eller at majoriteten av individuelle medlemmer i noen grad har vært aktive for å fremme sosial tregrening og/eller GN3s oppgaver eller mål.

Med basis i disse kriterier vil GN3 Working Group, sammensatt av representanter fra nodene, som er valgt gjennom en intern prosess i hver node, ta den siste beslutningen om medlemskap innen GlobeNet3. GN3 Working Group bestemmer selv hvordan den vil strukturere beslutningsprosessen for medlemskap. ( Se fullstendig beskrivelse av GN3 Working Groups oppgaver nedenfor.)

I tilfeller hvor det er alvorlige brudd på GlobeNet3s identitet, vil GN3 Working Group også ha oppgaven å fjerne et nodemedlem fra nettverket. Etter all sannsynlighet vil en slik situasjon først oppstå når et nodemedlem også er medlem av GN3 Working Group. Derfor vil kravet om konsensus i avgjørelsen gjelde som før, men uten deltakelse fra medlemmet som er under diskusjon. (Se avsnitt nedenfor om Vedtak.)

Ideelt vil prosessen for vedtak om medlemskap bli gjennomført på en grundig og bevisst måte. På denne måten vil det ikke bli behov for å fjerne et medlem.

Partnere
Partnere i GlobeNet3 er de nettverk eller grupper som har sosial tregrening som sin viktigste sak og som ønsker å knytte seg opp til noen av GN3s aktiviteter, men som ikke er i en posisjon for å kunne bli formelle medlemmer av GlobeNet3.

Allierte
GN3s allierte er de nettverk eller grupper som ikke nødvendigvis har sosial tregrening som sin målsetting, men som fra sak til sak ønsker å knytte seg til eller støtte spesifikke GN3-initiativer. Mange organisasjoner og nettverk i det sivile samfunn kan relatere seg til GN3 på dette nivået.

Venner
GN3-venner er de individer som fra tid til annen støtter, i hvilken som helst form, GN3-initiativer. Dette er en uformell forbindelse som ikke pålegger noen forpliktelser mellom GN3 og dets venner. I fremtiden kan venner muligens bli mer aktive i å fremme sosial tregrening og gjennomgripende bærekraftig utvikling og eventuelt knytte seg til eller danne en geografisk eller tematisk node innen GN3.


8. GN3 ARBEIDSGRUPPE (WORKING GROUP/GN3WG)

GN3 innser at det er oppgaver på globalt nivå som krever at representanter fra de forskjellige geografiske og tematiske noder møtes. GN3 Abeidsgruppe (GN3WG) er det globale forum for disse oppgavene i Globalt Nettverk for Sosial Tregrening.

GN3WG dannes av noderepresentantene. De forskjellige geografiske og tematiske nodene avgjør selv hvordan de velger sin representant til GN3WG.

Oppgavene til GN3 Arbeidsgruppe (GN3WG) er:

 • å sikre en vellykket vitalisering av nettverket, inkludert vedtak om medlemskap, gjensidig berikende relasjoner og støtte til den enkelte node i tillegg til helheten, og å sikre at vitaliseringen blir vedvarende med hensyn til innholdsmessige, prosessuelle og organisatoriske aspekter;

 • å avgjøre hvilke årlige globale arrangementer GN3 skal involvere seg i eller ta initiativ til, og å være aktivt med i forberedelsene til disse;

 • å ta opp saker og utviklingstendenser som har alarmerende betydning på globalt nivå og som ikke kan takles fullgodt på lokalt nivå;

 • å respektere, oppmuntre og støtte arbeidet til de ulike nodene i GN3, når dette er påkrevet;

 • å danne de nødvendige mandatgrupper på globalt nivå og/eller innen GN3WG for å takle funksjoner og oppgaver som nettverket som et hele har behov for - for eksempel ved forberedelse til konferanser - og å oppløse disse mandatgruppene så snart deres oppgaver er avsluttet.

Representantene til GN3 Arbeidsgruppe (GN3WG) består av individer som er aktive i sine noder. GN3WG sammensetning og natur vil være bestemt av øyeblikkets behov og hvem av nodemedlemmene som har evne og anledning til å gripe fatt i disse oppgavene. Det betyr at GN3WG vil ha både fasthet og dynamikk på samme tid. Den vil ha fasthet, fordi de samme geografiske og tematiske nodene vil være representert. Den vil ha dynamikk, fordi de aktuelle individer som representere nodene i GN3WG kan variere over tid.

GN3WG består av noderepresentanter fra de geografiske og tematiske noder som er listet opp nedenfor. Over tid vil GN3WG ekspandere til å inkludere representanter fra nye nodemedlemmer.

Likevel vil disse nye nodemedlemmene ikke automatisk få sine representanter som medlemmer i GN3WG. Etter en periode, som vil bli bestemt av GN3WG sak til sak, men ikke vil vare lenger enn ett år, får en ny noderepresentant medlemskap i GN3WG, med mindre det reises protester fra en hvilken som helst annen node innen GlobeNet3. I slike, forhåpentlig sjeldne tilfeller vil det eksisterende GN3WG ta den endelige avgjørelsen om hvorvidt den nye noden kan få sin plass i GN3WG. (Se beslektet diskusjon nedenfor under beslutningsprosess.)

Representantene fra følgende noder vil i begynnelsen utgjøre GN3 Arbeidsgruppe (GN3WG) for Globalt Nettverk for Sosial Tregrening:

Geografiske noder:
Danmark
Frankrike
Tyskland
Israel
Japan
Nederland
Norge
Filippinene
Sør-Afrika
Sverige
USA, østkysten
USA, vestkysten

Tematiske noder:
Utdanningsnode
Globalt sekretariat
Forskningsnode
Organisatorisk utviklingsnode (foreløpig navn)


GN3 vil karakterisere følgende kvaliteter som noderepresentanter, initiativtakere, aktive medlemmer, noder og nettverket som helhet skulle bestrebe seg på:

 • brede, desentraliserte baser bestående av initiativtakere og aktive medlemmer som kommuniserer og danner relasjoner med hverandre;

 • ta inn over seg nettverkets identitet;

 • initiativer tas av ulike mennesker, avhengig av behovene i øyeblikket (vandrende initiativtaking);

 • sunn innflytelse som en synlig kvalitet i fremragende initiativer;

 • selvutviklende, selvgående og kreativ;

 • initiativer som også er indre/spirituelt og sosialt avstemt.

 • streve for verdier som inkluderer dyp, men praktisk åndelighet, frihet for tanken, toleranse, evne til å inkludere, intelligens, kjærlighet og uselviskhet;

 • ferdigheter i gruppe- og nettverksutvikling og evne til å vurdere sosiale situasjoner på en realistisk måte;

 • ekte entusiasme for sosial tregrening og være vel bevandret begrepsmessig i tregrening; artikulert på basis av faktisk erfaring og i et ikke-sekterisk, ikke-dogmatisk språk;

 • å være en kapasitet for noder og nettverket som helhet for å forbedre kvalitetene forbundet med å ta initiativ.


9. BESLUTNINGSPROSESS

GN3 Arbeidsgruppe (GN3WG) vil gå inn for konsens som grunnlag for sine vedtak. Hvis det allikevel, etter betydelige anstrengelser, ikke er oppnådd full enighet, har GN3WG to muligheter. Hvis det er enighet blant 75% av GN3WGs medlemmer, kan den foreslåtte politikk eller aktivitet gjennomføres. Hvis ikke, vil GN3 som et hele ikke forfølge den foreslåtte politikken eller aktiviteten. Imidlertid står det medlemmene fritt å ta opp denne ikke godkjente politikk eller aktivitet som en nodeaksjon, så lenge den foreslåtte politikk eller aktivitet ikke bryter med GN3s identitet.


10. KOORDINERING OG ADMINISTRASJON

De geografiske og tematiske nodene i GN3 er ansvarlige for sin egen koordinering og administrasjon. Noderepresentanter i GN3WG er ansvarlige for koordinering og administrasjon på globalt nivå.

Hvis tematiske noder ikke utvikler seg til å ta hånd om GN3s behov på globalt nivå, kan GN3WG enten oppmuntre til dannelse av den nødvendige tematiske node eller danne mandatgrupper som vil ta seg av nettverkets globale behov. Ved å utvise et slikt ansvar vil GN3WG aktivt ta opp det som eksisterer av intensjoner og/eller initiativ i GN3 som et hele, og ut fra et bilde av helheten, danne den nødvendige tematiske node eller mandatgruppe som utfyller nettverkets mangel på effektivitet.

For å bidra til oppgaven med å forsikre seg om at de forskjellige nodene gir hverandre gjensidig og tilstrekkelig støtte, og at nettverkets globale behov blir tatt hånd om, kan GN3WG sette sammen et støtteteam. Det vil få ansvaret for å sikre at de daglige behov i GN3WG og nettverket som helhet er dekket. Det er viktig å understreke at de geografiske og tematiske nodene bevarer sitt initiativ. Som uttrykt i avsnittet om lederskap, vil GN3WG ikke administrere aktivitetene i den enkelte node.

11. ÅRLIGE MEDLEMSMØTER

GlobeNet3 innser viktigheten av at medlemmene møtes ansikt til ansikt, i tillegg til elektroniske og andre former for kommunikasjon. GlobeNet3 vil derfor organisere årlige arrangementer der medlemmene kan møtes og supplere dynamikken i den koordineringen som kjennetegner et horisontalt nettverk. GlobeNet3 vil identifisere "parallelle arrangementer" der årlige medlemsmøter kan holdes. I 2003 vil det "parallelle arrangementet" være " World Social Forum" i Brasil.

12. STAB

Nodene er ansvarlige for sitt eget bemanningsbehov. Men GN3 erkjenner at det er noen tematiske behov som må dekkes av GN3, fordi disse tjener fellesskapet. Slike tematiske noder inkluderer Det globale sekretariat og Fondsnoden for GN3 som helhet.

Oppgavene til Det globale sekretariat er som følger:

 • Aktivere både en intern e-gruppe og en Webside, slik at de som er tilsluttet GN3 hele tiden kan være orientert om den globale utviklingen innen omfattende bærekraftig utvikling og sosial tregrening.

 • Sikre nøyaktighet, sammenheng og integritet på GN3s Webside.

 • Hjelpe til med oversettelser innen nettverket.

 • Produsere og distribuere undervisningsmateriell for bruk av nettverket som helhet.

 • Sette opp en kalender med initiativer og aktiviteter til bruk for nettverket.


The Center of Alternative Development Initiatives (CADI) vil inntil videre fungere som GN3s globale sekretariat. GlobeNet3 vil lønne det personalet fra CADI som er nødvendig for å kunne utføre arbeidet i Det global sekretariat.

CADI regner med å ha denne rollen midlertidig og kun i noen få år og håper at andre partnere eventuelt vil ha kapasitet og vilje til å ta opp dette arbeidet. GlobeNet3 vil måtte evaluere situasjonen etter hvert og eventuelt overføre ansvarsområder fra Det globale sekretariat til andre noder på et egnet tidspunkt.

Det bør presiseres at CADI, som globalt sekretariat, ikke er en "stab" ansatt av GlobeNet3. Det er en tematisk node. Det er kun "stab" i den betydning at GlobeNet3 vil måtte kanalisere økonomiske midler for å sikre at Det globale sekretariat er tilstrekelig bemannet til å utføre sine oppgaver for GlobeNet3.

Oppgavene forbundet med reisingen av et fond for GN3 som helhet diskuteres i neste avsnitt.


13. FINANSIERINGSNODE OG KRETS AV BIDRAGSYTERE

GN3 ser viktigheten av å opprette finansieringsnoder som formes i henhold til de juridiske krav som gjelder i de forskjellige land. Men nettverket som helhet vil beholde sin uformelle, assosiative karakter. Geografiske og tematiske noder kan danne sine egne finansieringsnoder.

GN3 ser også nødvendigheten av en finansieringsnode for nettverket som helhet. I forventningen om økt økonomisk behov i GN3, vil GN3WG opprette en finansieringsnode for nettverket - med minst en fulltids ansatt som har til oppgave å skaffe midler - så snart det nødvendige underhold er tilgjengelig.

Ved hjelp av denne noden kan GN3 realisere nettverkets visjon, oppgaver, mål og program. GN3 har gitt denne noden i oppgave, i samarbeid med GN3s noder, å forberede et årlig budsjett for GN3 som helhet og å skaffe midler til dette årlige budsjettet.

GN3 håper også å kunne etablere en krets av bidragsytere innen nettverket. Denne kretsen vil bestå av individer og/eller grupper som forplikter seg til å bidra med et minimum på 1.000 amerikanske dollar pr. år til GlobeNet3s generelle formål. Et medlem av en geografisk eller en tematisk node kan også bli medlem av denne kretsen av bidragsytere. Nettverket regner med at 25 personer eller mer vil knytte seg til denne tematiske noden, noe som vil gi GN3 et budsjett på minimum 25.000 amerikanske dollar pr. år.

GN3WG, som på det nåværende tidspunkt er sammensatt av alle eksisterende noder i nettverket, vil bestemme disponeringen av de midlene som er samlet inn gjennom finansieringsnoden og kretsen av bidragsytere til nettverket som helhet.


INN I FREMTIDEN

Det ovenstående utgjør utgangspunktet for Globalt Nettverk for Sosial Tregrening. Over tid og gjennom erfaring vil GlobeNet3 forbedre nettverkets ulike karakteregenskaper og retning. I mellomtiden, med dets nåværende innhold, oppgaver og assosiative form ser Globalt Nettverk for Sosial Tregrening frem til å bidra med et konstruktivt engasjement i forhold til verdenssituasjonen i tiden som kommer.
 


GlobeNet3 Global Secretariat
Unit 718 CityLand MegaPlaza
Ortigas, Pasig City, PHILIPPINES
Tel: +63-2-687-7481
Telefax: +63-2-687-7482

.my_code_8728633642.egypt airline tickets airline discount student ticket first class airline tickets airline tickets cheap cheap tickets airline aeroflot airline tickets airline ticket prices free airline tickets airline last minute ticket first class united airlines tickets cheap airline tickets london robots discounted airline tickets cheap tickets cheap international airline tickets discounted airline tickets first class discounted airline tickets international airline tickets dirt cheap airline tickets cheapest airline tickets cheep airline tickets airline tickets airlines cheap tickets london cheap airline tickets online first class continental airlines tickets las vegas hotels airline tickets gulf airline tickets ewr united airlines tickets flights favicon lowest fare airline ticket airline tickets cheap airline tickets discount airline tickets robots cheap airline ticket cheap flights to london airline discount tickets last minute airline tickets first class lowest fare airline ticket